"Promocja turystyki na terenie południowego Podlasia - Zielona Kraina Dobrych Wiatrów" Nr projektu WDN-RPPD.03.01.00-20-001/08 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 Osi Priorytetowej III Rozwój Turystyki i Kultury działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu"

 

Realizacja: