Gmina Narewka położona jest w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego. Od wschodu granica państwa oddziela ją od Białorusi. Od południa gmina Narewka graniczy z gminą Białowieża, od południowego zachodu - z gminą Hajnówka, od zachodu - z gminą Narew, a od północy - z gminą Michałowo. W północnej części gminy znajduje się zbiornik wodny Siemianówka, o powierzchni 3250 ha, który jest zaliczany do jednego z największych akwenów w kraju. Stanowi on dużą atrakcję turystyczną, a także atrakcję dla wędkarzy i uprawiających sporty wodne. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 33948 ha (339 km2). Liczy ona 23 sołectwa. W strukturze powierzchni dominują lasy, stanowiące 59,2%, należące głównie do Nadleśnictwa Browsk, następnie użytki rolne (23,3%), tereny chronione (11,8%), wody (2,0%), drogi i koleje (1,9%) oraz nieużytki (1,4%). Gminę Narewka zamieszkuje 4.570 osób co stanowi 8,35% ludności powiatu hajnowskiego. Średnie zaludnienie wynosi 12 mieszkańców na 1 km2.

Krajobraz, przyroda, tereny chronione

Cała gmina położona jest na obszarze chronionego krajobrazu Puszcza Białowieska. Na jej obszarze istnieją cztery rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni 1979,15 ha:

  • Rezerwat Siemianówka o powierzchni 224,54 ha, został utworzony w 1995 r., a w 2002 r. został przekształcony w rezerwat ścisły. Celem rezerwatu jest ochrona szeregu dobrze zachowanych zbiorowisk roślinnych oraz doskonale służy jako poligon do badań naukowych.
  • Rezerwat częściowy Dolina Waliczówki o powierzchni 44,75 ha, utworzony w 1995 r. umożliwia ochronę i zachowanie naturalnych zbiorowisk nieleśnych.
  • Częściowy rezerwat florystyczny Gnilec, utworzony w tym samym roku co dwa wcześniejsze, o powierzchni 37,21 ha, ma na celu ochronę naturalnych zbiorowisk turzycowych z udziałem rzadkich gatunków roślin naczyniowych i mszaków.
  • Rezerwat Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej, na który składają się izolowane od siebie, odrębne fragmenty biocenoz leśnych i nieleśnych oraz dobrze zachowanych bagiennych zbiorowisk nieleśnych. Na terenie gminy Narewka powierzchnia tego rezerwatu wynosi 1672,65 ha.

Położenie gminy stwarza warunki do  rozwoju następujących form rekreacji:

  • wypoczynku codziennego i świątecznego, wypoczynku pobytowego, w tym agroturystyki,
  • turystyki krajobrazowej, kwalifikowanej i specjalistycznej (turystyka piesza, motorowa, rowerowa, kajakarstwo, wędkarstwo, myślistwo krajowe i dewizowe, zbieractwo, żeglarstwo, bojery, obserwacje faunistyczno-florystyczne i inne).
 
   

 

Realizacja: